Laat hen allen een zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Joh 17:21. Eenheid onder christenen. Hoe ziet dat er uit? Een wandeling door de Bijbel. Daarbij maak ik weinig onderscheid tussen de plaatselijke kerk, de veelheid van plaatselijke kerken en de kerk van alle christenen over de hele wereld. God beweegt door alle kerken en over alle kerkmuren heen.

@ Eenvormig en eenwording. Onder andere in 1 Cor 12 worden de christenen vergeleken met een lichaam. Wil een menselijk lichaam goed werken dan vereist dat dat elk lid doet waarvoor hij of zij gemaakt is. De gaven en vaardigheden ten dienste stelt van de rest. Daarin zit ook recht, trouw, nederigheid, eenvoud en dienstbaarheid waar Micha 6:8 over spreekt. Eer elkaar als leden en respecteer het gezag dat door God over je geplaatst is. Eén lichaam dat betekent ook dat je goed doet aan iedereen, maar in het bijzonder aan je geloofsgenoten. Dat heeft invloed op ons giftpatroon en de manier waarop we onze tijd besteden. Tegenover een lichaam staat ‘eenzaam’ als een lid alleen komt te staan. Verstoten, geleidelijk veronachtzaamd of zichzelf afzonderend. Ook tegenover een lichaam staat ook ‘eenmalig’. Dat is een gebrek trouw en volhouden. Je neemt even wat van een lichaam of bent er even deelgenoot van en vertrekt daarna weer.

@ Eendrachtig. Mooi woord. Drachtig. Dragen. Samen dragen van lasten maakt één. Handelingen 4:32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Maleachi 3:10 zegt ‘Stel mij maar op de proef zegt de Heer van de hemelse legermachten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn tempel en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen’. Je kunt niet God dienen en de mammon. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Hoe vast zitten jij en ik aan ons geld? Vrijgevigheid en eerlijk delen is blijkbaar een sleutel naar eenheid. Tegenover eendrachtig staat eenzelvig als je alleen je eigen belang voor ogen hebt en niet dat van een ander.

@ Eenduidig en eensgezind. In 1 Cor 12 staat ‘we zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één Geest doordrenkt. Laat je met God verzoenen, laat je dopen. De essentie voor eenheid is wat mij betreft niet het moment of de aard van de doop (kinderdoop, volwassendoop) maar de doop in één Geest. Namelijk de Heilige Geest, zoals die in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld. Die essentie overstijgt kerkmuren en maakt ons broers en zussen. Tegenover die doop staat ‘eenkennig’. Als je alleen voor je eigen gelijk gaat en/of in de gedoopte broer of zus niet een broer of zus in Christus ziet.

@ Eenparig, eentalig en eenstemmig. Een geloof zonder werken is een dood geloof zegt Jacobus. En een doop zonder werken betekent feitelijk dat je nog – of weer – onder het doopwater bent verdwenen. Dat kan veel verdriet geven en kan allerlei oorzaken hebben. Bovendien houdt God Zijn hand naar je uitgestrekt omdat hij niet loslaat wat Zijn hand begon. Geloof en doop vragen wel om een levend getuigenis. Handelingen 4:33 zegt ‘de apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk’. Dat vind ik ook zo mooi aan de aanbidding. Het zingen tot Gods eer. Eén stem. Krachtig en mooi. Als een offer voor God. Daar wordt ik blij van en ik wordt op die momenten vaak aangezet om in tongen te gaan bidden om God eer te geven. Tegenover ‘eenparig’ staat onder andere ‘eentonig’. Als de passie ontbreekt en sleur optreedt. En ‘eenzijdig’ als je je in de lof aan God inhoudt, bepaalde vormen van aanbidding uitsluit.

Opdat we allen één zijn!